Hulpverlening voor sociaal sterke jongeren 
 NPG Jeugdwerk - Begeleiding en Therapie voor Sociale en Emotionele Ontwikkeling van Jongeren

Jeugd en Gezinsprofessionals 

Jeugdhulp.

Binnen de jeugdwet werkt NPG jeugdwerk in 

  • Segment A - Ambulante jeugdondersteuning met procesregie
  • Segment B - Enkelvoudig specialistische jeugdhulp met de onderstaande hulpvragen 

Profiel 1: Jeugdige met psychosociale problemen en problematische relaties tussen ouders
Profiel 2: Jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen en ouders die problemen ervaren met opvoeden
Profiel 3: Jeugdige met ouders met een ziekte of beperking

Voor het aanmelden voor therapie en/of jeugd en gezinsondersteuning kunt je terecht bij het Sociaal Loket afdeling jeugd binnen uw gemeente of een doorverwijzing via de huisarts. 

Wij leveren geen:
• Crisiszorg
• Complexe ondersteuning met specialistisch karakter
• Ernstig enkelvoudige dyslexie zorg
• 24 uurszorg en verblijf
• Begeleiding bij acute suïcidaliteit

Cliënten die niet in aanmerking komen voor de zorg- en dienstverlening van NPG Jeugdwerk worden terugverwezen naar de aanmelder/doorverwezen naar passende zorg- en dienstverlening. Cliënten kunnen tijdens de zorg- en dienstverlening gedrag vertonen, of in een situatie zitten, die bij de intake niet zijn vermeld. Ook omgevingsfactoren kunnen hieraan bijdragen. Als dit de uitsluitingscriteria raakt, kan het zijn dat NPG Jeugdwerk niet langer de gevraagde zorg- en dienstverlening kan bieden. In deze gevallen wordt de cliënt hierover geïnformeerd en zal er in samenwerking met de cliënt en bij voorkeur met diens netwerk, gezocht worden naar een oplossing, zodat de begeleiding gecontinueerd wordt. Ook kan er een doorverwijzing naar de ggz bijvoorbeeld geregeld worden.

2023 - 2024 gecontracteerde gemeenten

  • Gemeente Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Beemster, Waterland, Wormerland en Zaanstad


Persoonsgebonden Budget (PGB)
Als de hulpvraag een zorgvraag gericht op het kind als individu is (bijv. gedrag, emotionele toestand, de thuissituatie, begeleiding voor u als ouder) dan is PGB-vergoeding via de gemeente van jullie woonplaats soms mogelijk. Informeer bij de jeugdconsulent van je gemeente. Ouder dan 18 jaar? Informeer dan bij je gemeente naar PGB vanuit de WMO. NPG jeugdwerk heeft de benodigde SKJ- en AGB registraties.


Zorgverzekeraar
Soms is (deel)vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering mogelijk. Helaas vergoeden niet alle maatschappijen nog complementaire zorg. Voor informatie over de mate van vergoeding verwijs ik u daarom door naar uw eigen verzekeraar.
De onderstaande gegevens kunnen gevraagd worden:

PLATO-norm: Psychosociale basiskennis, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5 (PSBK)
SKJ Kwaliteitsregister Jeugd: nummer 160013068 (Jeugd en Gezinsprofessional)


Beroepsvereniging:
CAT vergoedbaar nr. CM 1140 1502 2020
Erkenningen:
CAT HBO Psychosociaal therapeut
CAT HBO Regressie therapeut
Prestatiecode:24504 psychosociale therapie

AGB-code:
zorgverlener:  90108415
onderneming: 98106897

BIG-geregistreerd: nee

Samenwerking met Scholen: Integratie van begeleiding in het onderwijs

NPG Jeugdwerk werkt graag samen met VO-scholen en Mbo-scholen in de regio. Door nauwe samenwerking met scholen kan er een geïntegreerde aanpak worden geboden, waarbij psychosociale training en voorlichting kunnen worden opgenomen voor passend onderwijs of als aanvulling bij de zorgklassen. Daarbij kan ambulante jeugdhulpverlening ingezet worden voor het kind en zijn ouders. Dit zorgt voor een gestructureerde en brede benadering van de ondersteuning die jongeren ontvangen en zorgt voor een vermindering in het aantal aanmeldingen richting de Jeugdzorg.

Maatwerk is hierbij van groot belang, zodat de begeleiding van NPG Jeugdwerk en het onderwijs op school naadloos op elkaar aansluiten en passend zijn voor de individuele behoeften van de jongere. Het vinden van een geschikte leerwerkplek of stage in samenwerking met de jongere en het onderwijs is een waardevolle inspanning om een succesvolle overgang naar het beroepsleven te bevorderen.

NPG Jeugdwerk biedt verschillende mogelijkheden en interventies, zoals psychosociale training en emotieregulatie in de (zorg)klas, sociale vaardigheden en groepsdruk, ambulante jeugdhulpbegeleiding voor jongeren die uitvallen of dreigen uit te vallen op meerdere levensgebieden, en activatie- en re-integratietrajecten voor thuiszitters. Deze diversiteit aan ondersteuningsvormen stelt NPG Jeugdwerk in staat om jongeren op verschillende niveaus en met verschillende behoeften te helpen.


 
 
 
E-mailen
Bellen